Polityka prywatności


KLAZULA INFORMACYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT TOMASZ BREJDAK

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W informujemy że:

Administratorem danych jest:

Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Brejdak, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 13, 73-110 Stargard, NIP: 8541125361

Kontakt z Administratorem Danych w sprawie przetwarzania danych:

Poprzez korespondencję na adres – Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Brejdak, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 13, 73-110 Stargard oraz e-mail: biuro@brejdak.pl, Tel./fax (91) 578 37 01

Cel przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji zawartej z Państwem umowy w tym w do: wykonania zawartej umowy, obsługi reklamacji, obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora, celów rozrachunkowych i podatkowych, kontaktów marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, windykacji należności,

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Podwykonawcy Administratora na podstawie umowy powierzenia, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, instytucjom na podstawie przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zawartej z Państwem umowy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi którego dane kontaktowe wskazane są  powyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Comments are closed.